Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprá­vy.

Poslední otevřené dveře naplnily očekávání

Poslední otevřené dveře naplnily očekávání

Ústí n. O. – Potřetí a v letoš­ním škol­ním roce napo­sle­dy se ote­vře­ly dve­ře orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“, nej­star­ší střed­ní ško­ly ve měs­tě s více jak sto­le­tí a čtvrt trva­jí­cí tra­di­cí. V sobo­tu 18. led­na byla pre­zen­tač­ní akce zamě­ře­na pře­de­vším na ty, kdo zva­žu­jí stu­di­um jed­no­ho ze tří prů­mys­lo­vých obo­rů.

číst více
Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Po vánoč­ní pře­stáv­ce se opět roz­jel před­náš­ko­vý cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Ve spo­lu­prá­ci s občan­ským sdru­že­ním Malá scé­na pořá­da­jí „kun­sthis­to­ric­ké výle­ty“ již sed­mým rokem peda­gož­ky zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová.

číst více
Rozšiřujeme spolupráci s firmami

Rozšiřujeme spolupráci s firmami

Obor Design oděvů pra­vi­del­ně nava­zu­je spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi z Pardubického kra­je. V minu­los­ti to byly napří­klad spo­leč­nost Fibertex a Svitap. Tento rok se k nim při­po­ji­la fir­ma Opatex, kte­rá se zamě­řu­je na tří­dě­ní a pro­dej second­han­do­vé­ho oble­če­ní. Tématem odě­vá­řů pro...

číst více
Do Ústí zavítala poslední pamětnice ležácké tragédie

Do Ústí zavítala poslední pamětnice ležácké tragédie

Nebývale sil­ný záži­tek si ze sálu Roškotova diva­dla odnes­li 7. led­na stu­den­ti zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. V rám­ci kul­tur­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý pro ně byl při­pra­ven v čase talen­to­vých při­jí­ma­cích zkou­šek, totiž do Ústí zaví­ta­la Jarmila Doležalová, nedáv­no osm­de­sá­ti­le­tá pamět­ni­ce nacis­tic­ké­ho běs­ně­ní v obci Ležáky.

číst více
Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Čtvrtou z cel­kem dese­ti naplá­no­vých před­ná­šek má po úter­ku na kon­tě cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Pedagožky orlic­ko­útec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová nabí­ze­jí kun­sthis­to­ric­ká setká­ní širo­ké veřej­nos­ti již sed­mým rokem, jejich úsi­lí již podru­hé pod­po­řil kole­ga z ost­rav­ské umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jiří Hrdina.

číst více
Umprumka má dalšího krajského talenta!

Umprumka má dalšího krajského talenta!

Ani letos nám neu­nik­lo jed­no z oce­ně­ní v sou­tě­ži Mladý talent Pardubického kra­je. Po oděv­ní návr­hář­ce Petře Novákové, kte­rá se do pres­tiž­ní­ho výbě­ru oce­ně­ných dosta­la loni, se 9. pro­sin­ce to samé poved­lo absol­vent­ce obo­ru Grafický design Denise Váňové.

číst více
Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Za obrov­ské­ho zájmu veřej­nos­ti zača­la ve čtvr­tek 3. pro­sin­ce dal­ší výsta­va malíř­ky, ilu­strá­tor­ky, někdej­ší stu­dent­ky a v sou­čas­nos­ti již peda­gož­ky orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky Veroniky Bílkové.

číst více