Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprá­vy.

Designéři z „umprumky“ znovu zabodovali!

Designéři z „umprumky“ znovu zabodovali!

Ústí n. O. – Další cen­ný úspěch při­psal na kon­to ate­li­ér Designu pro­duk­tů a oba­lů Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí. Pod vede­ním archi­tek­ta Bohuslava Horáka, vedou­cí­ho obo­ru, se tro­ji­ce stu­den­tů zúčast­ni­la tře­tí­ho roč­ní­ku celo­stát­ní sou­tě­že Design...

číst více
Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy „umprumky“

Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy „umprumky“

Ústí n. O. – 125 let, tolik má „na kon­tě“ orlic­ko­ús­tec­ká umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, dří­ve tex­til­ní ško­la. V pátek 9. červ­na si toto jubi­le­um při­po­mně­li účast­ní­ci slav­nost­ní­ho setká­ní v Roškotově diva­dle. Symbolicky pře­dal funk­ci Příjemnou atmo­sfé­ru dvou­ho­di­no­vé­ho pro­gra­mu...

číst více
Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad? Po včerejšku padesát na padesát

Karel IV., nebo Jiří z Poděbrad? Po včerejšku padesát na padesát

Ústí n. O. – Čtvrtek 8. červ­na byl pro ústec­kou „umprum­ku“ ve zna­me­ní hned něko­li­ka akcí v rám­ci oslav 125 let od zalo­že­ní ško­ly. Od 10 hodin dopo­led­ne se na Mírovém náměs­tí v rám­ci akce Město v pohy­bu – týden dob­ré poho­dy před­sta­vi­la SŠUP s tra­dič­ní pre­zen­ta­cí všech...

číst více
Fotografové z „umprumky“ vystavují v moravskotřebovském muzeu

Fotografové z „umprumky“ vystavují v moravskotřebovském muzeu

Moravská Třebová/Ústí n. O. – Od nedě­le 14. květ­na je k vidě­ní dosud nej­vět­ší a nej­re­pre­zen­ta­tiv­něj­ší výsta­va obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, nejmlad­ší­ho z pěti­ce umě­lec­kých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. Ve ško­le se 125 letou his­to­rií se pohy­bu­jí foto­gra­fo­vé tepr­ve...

číst více
Umprumka se chystá na oslavy pod záštitou prezidenta a hejtmana

Umprumka se chystá na oslavy pod záštitou prezidenta a hejtmana

Ústí n. O. – 125 let od zalo­že­ní si v letoš­ním škol­ním roce při­po­mí­ná Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, dří­ve věhlas­ná ústec­ká „tex­til­ka“. Jedno a čtvrt sto­le­tí od chví­le, kdy v býva­lém okres­ním měs­tě zača­la tra­di­ce tex­til­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, při­po­me­ne...

číst více
Blíží se exkurze, přihlaste se!

Blíží se exkurze, přihlaste se!

Ústí n. O. – Přednáškový cyk­lus Nejstarší umě­ní - od jes­ky­ně ke katedrá­le má před sebou posled­ní pořa­dy. Osmou pře­náš­kou, jež byla 18. dub­na zamě­ře­na na gotic­kou archi­tek­tu­ru, pro­ved­la pří­tom­né Marie Uhlířová. Středověké puto­vá­ní počes­ku a po Česku Zatímco devá­tá...

číst více
Do Jednoho světa na školách se opět zapojila i „umprumka“

Do Jednoho světa na školách se opět zapojila i „umprumka“

Ústí n. O. – Festival s lid­sko­práv­ní téma­ti­kou Jeden svět nabí­zí pro­jek­ce také pro základ­ní a střed­ní ško­ly v celé repub­li­ce. Této mož­nos­ti vyu­ži­la prv­ní dub­no­vý týden již po něko­li­ká­té také orlic­ko­ús­tec­ká „umprum­ka“. Na pro­jek­ci spo­je­nou s bese­dou ten­to­krát zaví­ta­li...

číst více
Jedna výstava skončila, další odstartovala

Jedna výstava skončila, další odstartovala

Ústí n. O. – V roce oslav 125 let od zalo­že­ní si orlic­ko­ús­tec­ká „umprum­ka“ ve svém domov­ském měs­tě zís­ká­vá pozor­nost veřej­nos­ti množ­stvím výstav. Zatímco 17. dub­na skon­či­la expo­zi­ce o mezi­ná­rod­ním čes­ko-slo­ven­ském ple­né­ru, jejímž domo­vem se stal hudeb­ní klub Popráč,...

číst více
Poznávací zájezd okořenilo setkání s britskou královnou!

Poznávací zájezd okořenilo setkání s britskou královnou!

Ústí n. O. – Třicítka stu­den­tů prv­ních a dru­hých roč­ní­ků si zpří­jem­ni­la začá­tek pěti­den­ním pozná­va­cím zájez­dem po Francii a Anglii. Za dopro­vo­du vyu­ču­jí­cích Michaely Krčálové a Elišky Částkové absol­vo­va­li nej­pr­ve návště­vu fran­couz­ské met­ro­po­le Paříže, vět­ši­nu poby­tu...

číst více
Dvě zlaté! Umprumka si podmanila soutěž v Prešově

Dvě zlaté! Umprumka si podmanila soutěž v Prešově

Prešov/Ústí n. O. – Parafrázi zná­mé­ho olym­pij­ské­ho citá­tu si po skon­če­ní mezi­ná­rod­ní sou­tě­že Módna línia mla­dých mohou dovo­lit oděv­ní návr­hář­ky z orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. „Není důle­ži­té zúčast­nit se, ale vyhrát,“ totiž posled­ní břez­no­vý den pla­ti­lo ve slo­ven­ském...

číst více
Fantastický úspěch absolventky umprumky!

Fantastický úspěch absolventky umprumky!

Mnichov/Ústí n. O. – Bývalí stu­den­ti Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí děla­jí své domov­ské „umprum­ce“ dob­ré jmé­no. Po gra­fi­ko­vi Jakubu Bachoríkovi, kte­rý před nedáv­nem zís­kal oce­ně­ní Studentská gra­fi­ka roku spol­ku Hollar, zazá­ři­la také Adéla...

číst více
Ústecké hlavní nádraží dostane novou tvář. Vytvoří ji studenti

Ústecké hlavní nádraží dostane novou tvář. Vytvoří ji studenti

Ústí n. O. – Hlavní vla­ko­vé nádra­ží v Ústí nad Orlicí před­sta­vu­je dlou­ho dis­ku­to­va­nou zále­ži­tost. Zastáncům původ­ní výprav­ní budo­vy se poda­ři­lo dosáh­nout její záchra­ny, po moder­ni­za­ci kori­do­ru se spo­leč­nost Oustecké nádra­ží sna­ží památ­ko­vě chrá­ně­né­mu objek­tu, kte­rý...

číst více
Absolvent ústecké „umprumky“ září, vyhrál Grafiku roku!

Absolvent ústecké „umprumky“ září, vyhrál Grafiku roku!

Absolvent ústec­ké „umprum­ky“ září, vyhrál Grafiku roku! Praha/Ústí n. O. – Ze  Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí vychá­ze­jí absol­ven­ti, kte­ří se v živo­tě neztra­tí. A nejen to. Řada z nich pokra­ču­je ve stu­diu na vyso­kých umě­lec­kých ško­lách a sbí­ra­jí...

číst více
O letošní „talentovky“ byl opět velký zájem

O letošní „talentovky“ byl opět velký zájem

Ústí n. O. – Začátek nové­ho kalen­dář­ní­ho roku byl na orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ce“ pořád­ně ruš­ný. 5. a 6. led­na se kona­ly talen­to­va­né zkouš­ky do pěti umě­lec­kých obo­rů, kte­ré ško­la se 125 let trva­jí­cí tra­di­cí nabí­zí. SŠUP letos zazna­me­na­la cel­kem 152 při­hlá­šek. Počítají...

číst více
Na „umprumce“ se letos poprvé „plesalo“, pokračování 10. února

Na „umprumce“ se letos poprvé „plesalo“, pokračování 10. února

Ústí n. O. – Maturitní ple­sy jsou nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé­ho škol­ní­ho roku. V pří­pa­dě Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí se, s ohle­dem na počet tříd a stu­den­tů, pořá­da­jí hned dva. První z nich hos­til  orlic­ko­ús­tec­ký Kulturní dům v „nešťast­ný“ pátek 13....

číst více