Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprá­vy.

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v sou­vis­los­ti s aktu­ál­ní situ­a­cí oko­lo šíře­ní koro­na­vi­ru při­pra­vi­lo plán, jak pro­běh­nou jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly, závě­reč­né zkouš­ky a matu­ri­ta. Hlavní infor­ma­cí je, že ter­mín výše uve­de­ných zkou­šek se bude odví­jet od data, kdy bude zru­še­no kri­zo­vé opat­ře­ní vlá­dy ohled­ně uza­vře­ní základ­ních a střed­ních škol. Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky pro­běh­nou nejdří­ve 14 dní po umož­ně­ní stu­den­tům vrá­tit se do škol, v pří­pa­dě matu­ri­ty a závě­reč­ných zkou­šek to pak budou tři týd­ny. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvlášt­ních pra­vi­dlech pro při­jí­má­ní k někte­rým dru­hům vzdě­lá­vá­ní a k jejich ukon­čo­vá­ní ve škol­ním roce 2019/2020 byl při­jat vlá­dou i Parlamentem ČR a násled­ně pode­psán pre­zi­den­tem repub­li­ky.

číst více
Příprava na maturitní zkoušku z domova

Příprava na maturitní zkoušku z domova

Maturanti, kte­ří se za sou­čas­né situ­a­ce při­pra­vu­jí ke zkouškám spo­leč­né čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky z domo­va, popř. uči­te­lé, kte­ří žákům s pří­pra­vou pomá­ha­jí, mohou při stu­diu a výu­ce na dál­ku vyu­ží­vat didak­tic­ké tes­ty, zadá­ní písem­ných pra­cí, pra­cov­ní lis­ty k úst­ním zkouškám a dal­ší infor­ma­ce zve­řej­ně­né na webo­vých strán­kách Centra.

číst více
NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

S ohle­dem na nedo­sta­tek ochran­ných pro­střed­ků je jed­nou z víta­ných forem pomo­ci šití rou­šek, do kte­ré­ho se někte­ré ústec­ké ško­ly zapo­ji­ly již v pon­dě­lí dopo­led­ne.

číst více
VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

Vláda vyhlá­si­la na dal­ších tři­cet dnů výji­meč­ný stav. Situaci vyhod­no­cu­je­me, o dal­ším postu­pu bude­me žáky a jejich zákon­né zástup­ce infor­mo­vat. Po peda­go­gic­ké pora­dě v pon­dě­lí 16. břez­na sdě­lí­me mož­nos­ti ohled­ně e-lear­­nin­­gu a posky­to­vá­ní výu­ko­vých mate­ri­á­lů.

číst více
Uzavření školy

Uzavření školy

Na zákla­dě roz­hod­nu­tí vlá­dy se ruší výu­ka ve všech ško­lách, vyjma mateř­ských od 11. břez­na 2020 na dobu neu­r­či­tou. Sledujte pro­sím infor­ma­ce v médi­ích i na webu ško­ly.   Nařízení Ministerstva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol: Nařízení  Ministerstva zdra­vot­nic­tví...

číst více
Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy a Ministerstvo zdra­vot­nic­tví vydá­vá infor­ma­ce pro ško­ly k rizi­kům výsky­tu koro­na­vi­ru a dopo­ru­če­ní vhod­né­ho cho­vá­ní obča­nů ČR k zame­ze­ní náka­zy a šíře­ní infek­ce. Na odka­zech níže nalez­ne­te všech­ny potřeb­né infor­ma­ce.

číst více
Studentky ze Svidníka znovu na umprumce

Studentky ze Svidníka znovu na umprumce

Ústí n. O. – Díky pro­gra­mu Erasmus+ měly již po něko­li­ká­té stu­dent­ky Střední prů­mys­lo­vé ško­ly Svidník mož­nost zdo­ko­na­lo­vat svo­je zna­los­ti a doved­nos­ti v ate­li­é­rech orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Slovenská ško­la, kte­rá má obo­ro­vě k ústec­ké veli­ce blíz­ko – stej­ně jako ona nabí­zí obo­ry gra­fic­ký design, oděv­ní design a reklam­ní tvor­ba – letos vysla­la dese­ti­člen­nou sku­pi­nu dopro­vá­ze­nou dvě­ma peda­gož­ka­mi. Dvoutýdenní stáž byla od 24. úno­ra zamě­ře­na na oblast oděv­ní­ho návr­hář­ství, vol­né chví­le ovšem vypl­ni­la řada dal­ších akti­vit.

číst více