Domov mlá­de­že

Z důvo­du rekon­struk­ce není mož­né uby­to­vá­ní cizích osob 6.–8. břez­na 2020.

Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní pře­de­vším o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 120 lůžek. Dva poko­je o čtyřech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zaří­ze­ní.

Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116 e-mail: dhodasova@ssup.cz

Kontakt pro uby­to­vá­ní cizích Ing. Dagmar Hodasová, tel.: 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posi­lov­ny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz