Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

1. Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období pro žáky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí:

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky

– budou pro­bí­hat od 17. srp­na 2020 do 8. září 2020
– zadá­ní prak­tic­ké matu­rit­ní zkouš­ky se usku­teč­ní dne 17. srp­na 2020 (pon­dě­lí) v 9 hod. v kabi­ne­tě č. 121 v budo­vě ško­ly na Špindlerově uli­ci
– zadá­va­jí­cí pro jed­not­li­vé obo­ry:
Grafický design – akad. mal. Jaroslav Habrman
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design – akad. mal. Jaroslav Habrman
Užitá foto­gra­fie a média – akad. mal. Jaroslav Habrman
– prá­ci žáci ode­vzda­jí nej­poz­dě­ji 8. září 2020 (úte­rý)

Písemné matu­rit­ní zkouš­ky

– budou se konat v ter­mí­nu 1. – 4. září 2020, jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma zve­řej­ní MŠMT do 15. 8. 2020
– zkouš­ky se kona­jí na spá­do­vé ško­le, pře­hled spá­do­vých škol bude zpří­stup­něn v IS CERTIS v prů­bě­hu čer­ven­ce

Ústní matu­rit­ní zkouš­ky

– 15. září 2020 (úte­rý)- 15. září 2020 (úte­rý)
– zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci

2. Termíny konání závěrečné zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období pro žáky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí:

– písem­ná zkouš­ka: 7. září 2020 (pon­dě­lí)
– prak­tic­ká zkouš­ka: 8. – 9. září 2020 (úte­rý, stře­da)
– úst­ní zkouš­ka: 15. září 2020 (úte­rý)
– všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci

 

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF