Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V lis­to­pa­du a pro­sin­ci chys­tá­me pří­prav­ný kurz kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­rá je sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů.

Tento kurz není povin­ný a je urče­ný pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kurz dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke kon­zul­ta­ci.

Kresba
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.
Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.

Malba
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou.
Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.

Vzhledem k vývo­ji epi­de­mie koro­na­vi­ru, je nut­né ome­zit počet sku­pin a účast­ní­ků. Z důvo­dů zabez­pe­če­ní maxi­mál­ní bez­peč­nos­ti bude pohyb rodi­čů (dopro­vo­du účast­ní­ků) v pro­sto­rách ško­ly ome­zen, při regis­tra­ci všech osob ve vstup­ní hale je nut­né mít rouš­ku, rouš­ku dopo­ru­ču­je­me i v prů­bě­hu samot­né­ho kur­zu.

Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů:

Termíny:

Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu 9.30–13 hod. ve dvou sku­pi­nách, v kaž­dé bude max. 10 účast­ní­ků.

  • 7. 11. 2020 – 2 sku­pi­ny kres­ba
  • 14. 11. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba
  • 21. 11. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba
  • 28. 11. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba
  • 5. 12. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 2 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a jeden kurz kres­by, nebo dva kur­zy kres­by či mal­by. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkouš­ky.

Cena kur­zu je 300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kur­zu.

Místo koná­ní kur­zu – ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově uli­ci.

Do pří­prav­né­ho kur­zu se ucha­ze­či mohou při­hlá­sit:

  • tele­fo­nic­ky na čís­le 465 518 111
  • e-mai­lem na adre­se: jhabrman@ssup.cz (zájem­ce obdr­ží mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném ter­mí­nu)

(sta­čí uvést jmé­no účast­ní­ka, tele­fon, ter­mín a náplň kur­zu)

Přihlášení je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájem­cům.

Uskutečnění kur­zů v uve­de­ných ter­mí­nech závi­sí na aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci. Sledujte pro­to, pro­sím, naše strán­ky a soci­ál­ní sítě.

 Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman