MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v sou­vis­los­ti s aktu­ál­ní situ­a­cí oko­lo šíře­ní koro­na­vi­ru při­pra­vi­lo plán, jak pro­běh­nou jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky na střed­ní ško­ly, závě­reč­né zkouš­ky a matu­ri­ta. Hlavní infor­ma­cí je, že ter­mín výše uve­de­ných zkou­šek se bude odví­jet od data, kdy bude zru­še­no kri­zo­vé opat­ře­ní vlá­dy ohled­ně uza­vře­ní základ­ních a střed­ních škol. Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky pro­běh­nou nejdří­ve 14 dní po umož­ně­ní stu­den­tům vrá­tit se do škol, v pří­pa­dě matu­ri­ty a závě­reč­ných zkou­šek to pak budou tři týd­ny. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvlášt­ních pra­vi­dlech pro při­jí­má­ní k někte­rým dru­hům vzdě­lá­vá­ní a k jejich ukon­čo­vá­ní ve škol­ním roce 2019/2020 byl při­jat vlá­dou i Parlamentem ČR a násled­ně pode­psán pre­zi­den­tem repub­li­ky.

číst více
Příprava na maturitní zkoušku z domova

Příprava na maturitní zkoušku z domova

Maturanti, kte­ří se za sou­čas­né situ­a­ce při­pra­vu­jí ke zkouškám spo­leč­né čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky z domo­va, popř. uči­te­lé, kte­ří žákům s pří­pra­vou pomá­ha­jí, mohou při stu­diu a výu­ce na dál­ku vyu­ží­vat didak­tic­ké tes­ty, zadá­ní písem­ných pra­cí, pra­cov­ní lis­ty k úst­ním zkouškám a dal­ší infor­ma­ce zve­řej­ně­né na webo­vých strán­kách Centra.

číst více
NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

NEJSME LHOSTEJNÍ, POMÁHÁME

S ohle­dem na nedo­sta­tek ochran­ných pro­střed­ků je jed­nou z víta­ných forem pomo­ci šití rou­šek, do kte­ré­ho se někte­ré ústec­ké ško­ly zapo­ji­ly již v pon­dě­lí dopo­led­ne.

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —