Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Po vánoč­ní pře­stáv­ce se opět roz­jel před­náš­ko­vý cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Ve spo­lu­prá­ci s občan­ským sdru­že­ním Malá scé­na pořá­da­jí „kun­sthis­to­ric­ké výle­ty“ již sed­mým rokem peda­gož­ky zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová.

číst více
Rozšiřujeme spolupráci s firmami

Rozšiřujeme spolupráci s firmami

Obor Design oděvů pra­vi­del­ně nava­zu­je spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi z Pardubického kra­je. V minu­los­ti to byly napří­klad spo­leč­nost Fibertex a Svitap. Tento rok se k nim při­po­ji­la fir­ma Opatex, kte­rá se zamě­řu­je na tří­dě­ní a pro­dej second­han­do­vé­ho oble­če­ní. Tématem odě­vá­řů pro...

číst více
Do Ústí zavítala poslední pamětnice ležácké tragédie

Do Ústí zavítala poslední pamětnice ležácké tragédie

Nebývale sil­ný záži­tek si ze sálu Roškotova diva­dla odnes­li 7. led­na stu­den­ti zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. V rám­ci kul­tur­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý pro ně byl při­pra­ven v čase talen­to­vých při­jí­ma­cích zkou­šek, totiž do Ústí zaví­ta­la Jarmila Doležalová, nedáv­no osm­de­sá­ti­le­tá pamět­ni­ce nacis­tic­ké­ho běs­ně­ní v obci Ležáky.

číst více
Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Přednáškový cyklus umprumky obohatil ostravský host

Čtvrtou z cel­kem dese­ti naplá­no­vých před­ná­šek má po úter­ku na kon­tě cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Pedagožky orlic­ko­útec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová nabí­ze­jí kun­sthis­to­ric­ká setká­ní širo­ké veřej­nos­ti již sed­mým rokem, jejich úsi­lí již podru­hé pod­po­řil kole­ga z ost­rav­ské umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jiří Hrdina.

číst více
Umprumka má dalšího krajského talenta!

Umprumka má dalšího krajského talenta!

Ani letos nám neu­nik­lo jed­no z oce­ně­ní v sou­tě­ži Mladý talent Pardubického kra­je. Po oděv­ní návr­hář­ce Petře Novákové, kte­rá se do pres­tiž­ní­ho výbě­ru oce­ně­ných dosta­la loni, se 9. pro­sin­ce to samé poved­lo absol­vent­ce obo­ru Grafický design Denise Váňové.

číst více
Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Veronika Bílková vystavuje v Malé scéně!

Za obrov­ské­ho zájmu veřej­nos­ti zača­la ve čtvr­tek 3. pro­sin­ce dal­ší výsta­va malíř­ky, ilu­strá­tor­ky, někdej­ší stu­dent­ky a v sou­čas­nos­ti již peda­gož­ky orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky Veroniky Bílkové.

číst více

Chcete si přečíst další články?

Prázdninový pří­měst­ský tábor

setká­ní s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi ■ pro děti 10–15 let
pondělí–pátek  ■  13.–17. čer­ven­ce 2020  ■  8–16 hod.  ■  450 Kč

nabíd­ka témat:

 • tech­nic­ké manu­ál­ní doved­nos­ti (oblast stro­jí­ren­ská);
 • zkou­má­ní pří­rod­ních jevů;
 • tvo­ře­ní z papí­ru – výro­ba pro­sto­ro­vé­ho objek­tu;
 • vytvoř si svůj zápis­ník! Základy kniž­ní vaz­by;
 • tex­til­ní řeme­sl­né tech­ni­ky;
 • pří­pra­va výro­by a výro­ba jed­no­du­ché­ho tex­til­ní­ho výrob­ku;
 • digi­tál­ní foto­gra­fie a její zpra­co­vá­ní;
 • mode­lo­vá­ní z hlí­ny;
 • výtvar­né tech­ni­ky – koláž;
 • zákla­dy mal­by;
 • gra­fic­ké tech­ni­ky;
 • potisk tex­ti­lu;
 • prá­ce s robo­tic­ký­mi a auto­ma­ti­zač­ní­mi sta­veb­ni­ce­mi.

Zájemci si mohou vybrat dvě základ­ní téma­ta z uve­de­né nabíd­ky a dvě téma­ta náhrad­ní. Dle zájmu jed­not­li­vých účast­ní­ků a pod­le pořa­dí došlých při­hlá­šek se poku­sí­me uspo­ko­jit kaž­dé­ho účast­ní­ka tak, aby absol­vo­val ale­spoň jed­no téma ze sku­pi­ny základ­ních a jed­no téma z náhrad­ních.

Leták ke sta­že­ní

— Aktuální info —