Informace pro ucha­ze­če

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouš­kách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lís­tek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a infor­ma­ce.

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na e-mail uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k uby­to­vá­ní.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2020/21

Pro škol­ní rok 2020/21 je při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky uza­vře­no. Přijímají se pou­ze při­hláš­ky do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou.

Umělecké studium

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

pro škol­ní rok 2020/21 je v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku do 2. kola

Vyhlášení při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru s talen­to­vou zkouš­kou

Výsledky 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní

Průmyslové studium

Vyhlášení výsledků 3. kolo přijímacího řízení

Vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení

Pro škol­ní rok 2020/21 je v tuto chví­li není mož­né podá­vat při­hláš­ku.

Vyhlášení při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky

Vyhlášení výsledků do oborů Mechanik – seřizovač a Reklama a propagace 2. kolo

Vyhlášení výsled­ků do obo­rů Mechanik – seři­zo­vač a Reklama a pro­pa­ga­ce

Vyhlášení výsled­ků do obo­ru Nástrojař

Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2020/21

Dny ote­vře­ných dve­ří

  • pátek 16. říj­na 2020 od 13 do 17 hodin
  • sobo­ta 17. říj­na 2020 od 8 do 13 hodin
  • sobo­ta 23. led­na 2021 od 8 do 13 hodin

Příparvné kur­zy:

  • sobo­ta 7. lis­to­pa­du 2020
  • sobo­ta 21. lis­to­pa­du 2020
  • sobo­ta 5. pro­sin­ce 2020

Více infor­ma­cí, včet­ně při­hla­šo­vá­ní na kur­zy, bude zve­řej­ně­no během začát­ku škol­ní­ho roku 2020/21.

Přihlášky ke stu­diu

Pro škol­ní rok 2020/21 je při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou uza­vře­no. Přijímají se pou­ze při­hláš­ky do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky.

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du.

Fromulář při­hláš­ky ke sta­že­ní:

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. břez­na.

Formulář při­hláš­ky ke sta­že­ní:

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho roč­ní­ku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly pro peda­go­gic­ké věci
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz