Informace pro ucha­ze­če

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouš­kách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lís­tek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a infor­ma­ce.

Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2020/21

Dny ote­vře­ných dve­ří

  • pátek 16. říj­na 2020 od 13 do 17 hodin
  • sobo­ta 17. říj­na 2020 od 8 do 13 hodin
  • sobo­ta 23. led­na 2021 od 8 do 13 hodin

Příparvné kur­zy:

  • sobo­ta 7. lis­to­pa­du 2020
  • sobo­ta 21. lis­to­pa­du 2020
  • sobo­ta 5. pro­sin­ce 2020

Více infor­ma­cí, včet­ně při­hla­šo­vá­ní na kur­zy, bude zve­řej­ně­no během začát­ku škol­ní­ho roku 2020/21.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2020/21

Pro škol­ní rok 2020/21 je při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou uza­vře­no. Přijímají se pou­ze při­hláš­ky do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky.

Umělecké studium

pro škol­ní rok 2020/21 není v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku.

Výsledky 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní

Informace k zápi­so­vé­mu líst­ku

Zápisový lís­tek je nut­né ode­vzdat do 19. úno­ra 2020.

K potvr­ze­ní úmys­lu ucha­ze­če stát se žákem pří­sluš­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní v dané střed­ní ško­le slou­ží zápi­so­vý lís­tek. Uchazeč, kte­rý je žákem základ­ní ško­ly, obdr­ží zápi­so­vý lís­tek v této základ­ní ško­le. V ostat­ních pří­pa­dech vydá na žádost ucha­ze­če nebo jeho zákon­né­ho zástup­ce zápi­so­vý lís­tek kraj­ský úřad pří­sluš­ný pod­le mís­ta trva­lé­ho poby­tu ucha­ze­če, u cizin­ců pod­le mís­ta poby­tu na úze­mí České repub­li­ky, pří­pad­ně síd­la ško­ly, kam se ucha­zeč hlá­sí, pokud na úze­mí České repub­li­ky nepo­bý­vá.
Svůj úmy­sl vzdě­lá­vat se v dané střed­ní ško­le potvr­dí zle­ti­lý ucha­zeč nebo zákon­ný zástup­ce nezle­ti­lé­ho ucha­ze­če ode­vzdá­ním vypl­ně­né­ho a pode­psa­né­ho zápi­so­vé­ho líst­ku ředi­te­li ško­ly, kte­rý roz­ho­dl o při­je­tí žáka ke vzdě­lá­vá­ní, a to nej­poz­dě­ji do dese­ti pra­cov­ních dnů ode dne ozná­me­ní roz­hod­nu­tí zve­řej­ně­ním sezna­mu při­ja­tých ucha­ze­čů (na www strán­kách a na vývěs­ní des­ce). Výsledky byly zve­řej­ně­ny 5. úno­ra 2020, musí být tedy zápi­so­vý lís­tek ode­vzdán do 19. úno­ra 2020. Zápisový lís­tek se pova­žu­je za včas ode­vzda­ný, pokud byl v této lhů­tě pře­dán pro­vo­zo­va­te­li poš­tov­ních slu­žeb .. Pokud tak ucha­zeč neu­či­ní, vzdá­vá se prá­va být při­jat za žáka ško­ly a na jeho mís­to bude při­jat jiný ucha­zeč.
Informace k zápi­so­vým líst­kům urču­je zákon č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pro­vá­dě­cí vyhláš­ka č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Vzor odvolání

Upozornění: datum odvo­lá­ní nesmí být více než tři dny po ter­mí­nu obdr­že­ní roz­hod­nu­tí a sou­čas­ně dát pozor, aby i poš­tov­ní razít­ko (v pří­pa­dě zasí­lá­ní poš­tou) nebo ter­mín osob­ní­ho ode­vzdá­ní odvo­lá­ní na ško­le nebyl poz­dě­ji než tři dny od doru­če­ní roz­hod­nu­tí.

Vzor ke sta­že­ní:

Průmyslové studium

Pro škol­ní rok 2020/21 není v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku.

Vyhlášení při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky

Vzhledem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci sle­duj­te web naší ško­ly. Jakmile bude­me vědět více, bude­me Vás infor­mo­vat o ter­mí­nu a for­mě Jednotné při­jí­ma­cí zkouš­ky níže uve­de­ných obo­rů.

Jednotné testy

1. řád­ný ter­mín – 8.června 2020 (náhrad­ní ter­mín 23. červ­na 2020).

Testování bude pro­bí­hat pod­le jed­not­né­ho har­mo­no­gra­mu for­mou cen­t­rál­ně zadá­va­ných písem­ných tes­tů z mate­ma­ti­ky a čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry

Vyhlášení výsled­ků do obo­ru Nástrojař

Více infor­ma­cí k pří­jí­ma­cí­mu říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky ke sta­že­ní

Přihlášky ke stu­diu

Pro škol­ní rok 2020/21 je při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou uza­vře­no. Přijímají se pou­ze při­hláš­ky do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky.

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du.

Fromulář při­hláš­ky ke sta­že­ní:

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. břez­na.

Formulář při­hláš­ky ke sta­že­ní:

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho roč­ní­ku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly pro peda­go­gic­ké věci
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz