Informace pro stu­den­ty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té infor­ma­ce.

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na e-mail uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k uby­to­vá­ní

Zahájení výu­ky ve škol­ní roce 2020/21

Vyučování bude zahá­je­no 1. září v 8 hodin v hlav­ní budo­vě ško­ly v Zahradní uli­ci.

Maturitní a závěrečné zkoušky – podzim 2020

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail

odkaz:

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2019/20

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke sta­že­ní:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopí­ro­vá­ní
paní Marie Skalická tel.: 465 518 117
mskalicka@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopí­r­ce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopír­ky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
pan Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší ško­lou

Platby do školní jídelny

č.ú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za ubytování

č.ú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­deč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za kopírovací služby

č.ú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 1111 

Sportovní kur­zy pro škol­ní rok 2019/20

Informace o lyžařském kurzu

17.—21. 2. 2020
RZ Atlas Čenkovice
cena: 2200 Kč (zapla­tit je nut­né do 29. 11. 2019)
plná pen­ze + dopra­va v ceně

více info ke sta­že­ní v pdf:

Informace o letním sportovně–turistickém kurzu

kurz zru­šen!

8.—12. 6. 2020
Pastviny Chata Bublačka
cena: 1520 Kč (zapla­tit je nut­né do 28. 4. 2020)
v ceně je uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní 4x den­ně, vyu­ží­vá­ní spor­tov­ní­ho are­á­lu a lodí + dopra­va zava­za­del

více info ke sta­že­ní v pdf:

Maturitní a závě­reč­né zkouš­ky 2019/20

Školní seznam literárních děl

 více info ke sta­že­ní v pdf:

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Témata pro školních zkušebních úloh z angličtiny

více info ke sta­že­ní v pdf:

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2019/20

více info ke sta­že­ní v pdf:

Kritéria hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vé matu­rit­ní zkouš­ky 2020

více info ke sta­že­ní v pdf:

Rada rodi­čů SRPDŠ 2019/20

 • 1.F (Mgr. Monika Dajčarová) – Ladislav Černý
 • 1.GD (Andrea Suchánková) – Iveta Komárová
 • 1.IP (Ivana Franzová) – Jiří Švejda
 • 1.R (Jana Nagyová) – Markéta Vojvodíková
 • 1.M (Pavel Mudruňek) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2.FDP (Eva Jeništová) – Zuzana Hűblová
 • 2.GI (Mgr. Veronika Novotná) – Šárka Kaňková
 • 2.R (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.M (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.N (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 3.F (Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková) – Ing. Svatoslav Štěrba
 • 3.GD (Bc. Marie Uhlířová) – Veronika Mísařová
 • 3.IP (Ing. Jana Dvořáková) – Monika Syrová
 • 3.RM (Mgr. Lenka Karbulková) – Zuzana Peroutková
 • 3.N (Jiří Vencl) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 4.FDO (Mgr. Michaela Krčálová) – Ladislava Kučerová
 • 4.GI (Ing. Blanka Hotmarová) – Vítězslava Matějková
 • 4.RM (Ing. Eliška Částková) – Marta Benešová

Předseda: Ing. Bc. Martin Faltus
Místopředsedkyně: Marta Benešová
Hospodářka: Věra Hudečková
Jednatelka: Růžena Michňová