Informace pro stu­den­ty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té infor­ma­ce.

Provoz ško­ly v době záka­zu výu­ky

Aktualizace k 7. 5. 2020.

 • Informace o prů­bě­hu výu­ky od 11. květ­na 2020 pro žáky závě­reč­ných roč­ní­ků zde.
 • Dle naří­ze­ní vlá­dy ČR je výu­ka zru­še­na včet­ně odbor­né­ho výcvi­ku – do odvo­lá­ní.
 • Provozní doba sekre­ta­ri­á­tu ško­ly je v pon­dě­lí a stře­du od 8 do 11 hod.
 • Pro komu­ni­ka­ci se ško­lou pou­ží­vej­te před­nos­tě e-mai­ly (dochá­zí k výpad­kům tele­fon­ní sítě).
 • Žáci jsou povin­ni sle­do­vat svo­ji škol­ní e-mai­lo­vou poš­tu (office.com) pří­pad­ně sys­tém Bakaláři.
 • V pří­pa­dě zdra­vot­ních obtí­ží spo­je­ných s pří­zna­ky koro­na­vi­ro­vé náka­zy žádá­me žáky a zákon­né zástup­ce aby postu­po­va­li dle plat­ných naří­ze­ní vlá­dy ČR a MZ ČR

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

přístup na školní e-mail

odkaz:

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE(?)

Aktualizace k 28. 3. 2020.

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail

odkaz:

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2019/20

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke sta­že­ní:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopí­ro­vá­ní
paní Marie Skalická tel.: 465 518 117
mskalicka@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopí­r­ce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopír­ky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
pan Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší ško­lou

Platby do školní jídelny

č.ú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za ubytování

č.ú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­deč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za kopírovací služby

č.ú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 1111 

Sportovní kur­zy pro škol­ní rok 2019/20

Informace o lyžařském kurzu

17.—21. 2. 2020
RZ Atlas Čenkovice
cena: 2200 Kč (zapla­tit je nut­né do 29. 11. 2019)
plná pen­ze + dopra­va v ceně

více info ke sta­že­ní v pdf:

Informace o letním sportovně–turistickém kurzu

kurz zru­šen!

8.—12. 6. 2020
Pastviny Chata Bublačka
cena: 1520 Kč (zapla­tit je nut­né do 28. 4. 2020)
v ceně je uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní 4x den­ně, vyu­ží­vá­ní spor­tov­ní­ho are­á­lu a lodí + dopra­va zava­za­del

více info ke sta­že­ní v pdf:

Maturitní a závě­reč­né zkouš­ky 2019/20

Školní seznam literárních děl

 více info ke sta­že­ní v pdf:

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Témata pro školních zkušebních úloh z angličtiny

více info ke sta­že­ní v pdf:

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2019/20

více info ke sta­že­ní v pdf:

Kritéria hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vé matu­rit­ní zkouš­ky 2020

více info ke sta­že­ní v pdf:

Rada rodi­čů SRPDŠ 2019/20

 • 1.F (Mgr. Monika Dajčarová) – Ladislav Černý
 • 1.GD (Andrea Suchánková) – Iveta Komárová
 • 1.IP (Ivana Franzová) – Jiří Švejda
 • 1.R (Jana Nagyová) – Markéta Vojvodíková
 • 1.M (Pavel Mudruňek) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2.FDP (Eva Jeništová) – Zuzana Hűblová
 • 2.GI (Mgr. Veronika Novotná) – Šárka Kaňková
 • 2.R (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.M (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.N (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 3.F (Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková) – Ing. Svatoslav Štěrba
 • 3.GD (Bc. Marie Uhlířová) – Veronika Mísařová
 • 3.IP (Ing. Jana Dvořáková) – Monika Syrová
 • 3.RM (Mgr. Lenka Karbulková) – Zuzana Peroutková
 • 3.N (Jiří Vencl) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 4.FDO (Mgr. Michaela Krčálová) – Ladislava Kučerová
 • 4.GI (Ing. Blanka Hotmarová) – Vítězslava Matějková
 • 4.RM (Ing. Eliška Částková) – Marta Benešová

Předseda: Ing. Bc. Martin Faltus
Místopředsedkyně: Marta Benešová
Hospodářka: Věra Hudečková
Jednatelka: Růžena Michňová