Informace o výuce a provozu školy

aktu­a­li­za­ce k 22. 10. 2020

Úřední hodiny sekretariátu školy

úte­rý a čtvr­tek od 8.00 do 13.00 (nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)

 

Výuka

 • Veškerá výu­ka bude pro­bí­hat pou­ze distanč­ně dle zadá­ní a poky­nů vyu­ču­jí­cích.
 • Prezenční pří­tom­nost žáků není mož­ná (pla­tí i pro prak­tic­kou pří­pra­vu a odbor­ný výcvik jak ve ško­le, tak ve fir­mách).Účast žáků na distanč­ní výu­ce je dle plat­né legisla­ti­vy povin­ná.
 • Konzultace
  Ať již pro­bí­há distanč­ní způ­sob vzdě­lá­vá­ní on-line nebo off-line, vyu­ču­jí­cí bude moni­to­ro­vat zapo­jo­vá­ní jed­not­li­vých účast­ní­ků a bude jim posky­to­vat indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce a stu­dij­ní pod­po­ru. Konzultace může pro­bí­hat for­mou tele­fo­nic­ké­ho hovo­ru, on-line cha­tu, e-mai­lem. Prezenční pří­tom­nost žáků není mož­ná.
 • Dny 26. říj­na a 27. říj­na 2020 se pro žáky základ­ních škol, střed­ních škol, kon­zer­va­to­ří a základ­ních umě­lec­kých škol sta­no­ví jako vol­né dny (Opatření MŠMT, č. j. MSMT-39185/2020/1).V týd­nu od 26. říj­na až 30. říj­na distanč­ní výu­ka nepro­bí­há.
 • Domov mlá­de­že je v obdo­bí od 14. 10. – 1. 11. 2020 mimo pro­voz. Úplata za uby­to­vá­ní v domo­vě mlá­de­že se při­mě­ře­ně sní­ží.
 • Stravování
  Provoz škol­ní jídel­ny není pře­ru­šen. Školní jídel­na umož­ní odběr obě­dů v rám­ci škol­ní­ho stra­vo­vá­ní (za doto­va­nou cenu) i žákům, kte­ří se povin­ně vzdě­lá­va­jí distanč­ním způ­so­bem.
  Žáci mají mož­nost pod­le svých aktu­ál­ních pod­mí­nek oběd odebrat.O pří­pad­ných změ­nách bude ško­la nepro­dle­ně infor­mo­vat.