Grafiika U arrow_back GRAFICKÝ
DESIGN
TISKOVIN
ikona grafický design podklad mrkající studentka RVP 82—41—M/05 GRAFICKÝ DESIGN

O OBORU Grafický design tis­ko­vin

Základem odbor­né­ho stu­dia v prv­ním a dru­hém roč­ní­ku je výtvar­ná pří­pra­va a figu­rál­ní kres­ba, kde si žáci osvo­ju­jí zákla­dy výtvar­né­ho řemes­la, zís­ká­va­jí cit pro tvar a bar­vu, sezna­mu­jí se záko­ni­tost­mi tvor­by gra­fic­ké­ho desig­nu. Speciální odbor­né uči­vo je tvo­ře­no vyu­čo­va­cí­mi před­mě­ty tis­ko­vé tech­ni­ky, gra­fic­ké výtvar­né tech­ni­ky a zákla­dy foto­gra­fie. Součástí výu­ky je stu­di­um dějin výtvar­né­ho umě­ní. Vysoká úro­veň tech­nic­ké­ho vyba­ve­ní ško­ly a nej­no­věj­ší ver­ze pro­gra­mů Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign umož­ňu­jí vytvá­řet nároč­né počí­ta­čo­vé úpra­vy a gra­fic­ké návrhy. Jádro vzdě­lá­vá­ní v tře­tím a čtvr­tém roč­ní­ku tvo­ří výu­ka navr­ho­vá­ní, ve kte­ré se pro­lí­na­jí osvo­je­né výtvar­né tech­ni­ky a odbor­né zna­los­ti s před­mě­ty písmo a typo­gra­fie. V prak­tic­kých cvi­če­ních žáci vytvá­ří kom­plex­ní řeše­ní gra­fic­ké­ho desig­nu reklam­ních a pro­pa­gač­ních tis­ko­vin, knih a pro­střed­ků vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce včet­ně před­tis­ko­vé pří­pra­vy. Při rea­li­za­ci úko­lů vyu­ží­va­jí mož­nos­tí počí­ta­čo­vé gra­fi­ky i kla­sic­kých umě­lec­kých gra­fic­kých tech­nik.

Absolvent obo­ru gra­fic­ký design je při­pra­ven uplat­nit se v růz­ných oblas­tech širo­ké­ho spek­tra čin­nos­tí v rám­ci pro­pa­ga­ce a rekla­my i kniž­ní kul­tu­ry. Může se jed­nat např. o uži­tou i vol­nou gra­fi­ku, prá­ce sou­vi­se­jí­cí s před­tis­ko­vou pří­pra­vou, růz­né redakč­ní prá­ce. Příslušné čin­nos­ti může absol­vent vyko­ná­vat buď samo­stat­ně, nebo v gra­fic­kých stu­di­ích, reklam­ních agen­tu­rách, archi­tek­to­nic­kých ate­li­é­rech, nakla­da­tel­stvích, redak­cích novin a časo­pi­sů, PR oddě­le­ních firem a insti­tu­cí, tele­viz­ních a fil­mo­vých stu­di­ích a v poly­gra­fic­kých fir­mách. Nadaní žáci jsou při­pra­ve­ni pro stu­di­um na vyso­kých ško­lách umě­lec­ké­ho zamě­ře­ní, pří­pad­ně pří­buz­ných obo­rů jiných vyso­kých škol.

Podmínky při­je­tí

Přijímací říze­ní, kte­ré pro­běh­ne v led­nu, obsa­hu­je talen­to­vou zkouš­ku, hod­no­ce­ní pro­spě­chu v 7. a 8 tří­dě u vybra­ných před­mě­tů a test vše­o­bec­né­ho kul­tur­ní­ho pře­hle­du. Talentová zkouš­ka obsa­hu­je mal­bu, kresbu, hod­no­ce­ní domá­cích pra­cí a poho­vor.
Škola pořá­dá pří­prav­né kur­zy z kres­by a mal­by, kde se zájem­ci o stu­di­um mohou na talen­to­vé zkouš­ky při­pra­vit a s odbor­ný­mi uči­te­li zkon­zul­to­vat své domá­cí prá­ce.
Přihlášky umě­lec­kých obo­rů musí ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du pří­sluš­né­ho kalen­dář­ní­ho roku (na ZŠ do 15. lis­to­pa­du).

Organizace stu­dia

Čtyřleté den­ní stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká prá­ce.

Dokumenty ke sta­že­ní

Přihláška k obo­ru

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plá­nu

01 GRAFICKÝ DESIGN Grafická úpra­va tis­ko­vin
od loga, vizit­ky, webu atd.
po celé jed­not­né vizu­ál­ní
sys­témy a firem­ní iden­ti­ty.
VÍCE
02 TYPOGRAFIE Kreativní prá­ce se saz­bou
a pís­mem. Tvorba písma
od návr­hu tuž­kou po
vytvo­ře­ní funkč­ní­ho fon­tu.
VÍCE
03 KNIHY Grafická úpra­va knih
a tvor­ba autor­ských knih.
Příprava na tisk i ruč­ní
umě­lec­ké zho­to­ve­ní kni­hy
ve škol­ní kni­hař­ské díl­ně.
VÍCE
04 ANIMACE Animace a inter­ak­tiv­ní
design. Tvorba krát­kých
fil­mů, reklam­ních spo­tů,
upou­tá­vek a mul­ti­me­di­ál-
ních pre­zen­ta­cí.
VÍCE
05 ILUSTRACE Tvorba autor­ských ilu­stra­cí,
mas­ko­tů, firem­ních posta­vi-
ček, komik­sů, sto­ry­bo­ar­dů
a cha­rak­te­rů pro ani­ma­ci.
VÍCE
06 UMĚLECKÁ GRAFIKA Od tra­dič­ních gra­fic­kých
výtvar­ných tech­nik typu
lino­ryt, hlu­bo­tisk, lito­gra­fie
a síto­tisk po sou­čas­né for-
my umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní.
VÍCE
07 KRESBA—MALBA Studijní kres­ba a mal­ba
v růz­ných for­mách a tech-
nikách. Kresba figu­ry pod­le
živých mode­lů, kra­ji­ny
v ple­né­ru apod.
VÍCE
keyboard_arrow_right