O OBORU Užitá foto­gra­fie a média

Fotografie spo­lu s kine­ma­to­gra­fií pat­ří k tvůr­čím oblas­tem lid­ské čin­nos­ti, kte­ré pro­chá­zí neu­stá­lým prud­kým vývo­jem a tech­no­lo­gic­ký­mi změ­na­mi. Tyto umě­lec­ké dis­ci­plí­ny ke své exis­ten­ci vždy vyu­ží­va­ly nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gic­kých výdo­byt­ků a prá­vě dosta­teč­né zvlád­nu­tí tech­no­lo­gie foto­gra­fie pat­ří ke klí­čo­vým doved­nos­tem. Studium je zamě­ře­no jak na pro­ble­ma­ti­ku „kla­sic­ké“ ana­lo­go­vé, tak i digi­tál­ní foto­gra­fie.

Žáci se v prů­bě­hu stu­dia sezná­mí s řadou tech­no­lo­gic­kých a tvůr­čích postu­pů. K jejich doko­na­lé­mu osvo­je­ní slou­ží napří­klad pro­fe­si­o­nál­ně vyba­ve­ný foto­gra­fic­ký ate­li­ér, foto­gra­fic­ká labo­ra­toř nebo počí­ta­čo­vé učeb­ny vyba­ve­né spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi pro­gra­my. Speciální odbor­né uči­vo je tvo­ře­no vyu­čo­va­cí­mi před­mě­ty tech­no­lo­gie, teo­rie a vývoj foto­gra­fie, sou­čás­tí výu­ky je stu­di­um dějin výtvar­né­ho umě­ní. Během stu­dia žáci zís­ka­jí základ­ní vědo­mos­ti a prak­tic­ké doved­nos­ti o digi­tál­ních a ana­lo­go­vých pra­cov­ních postu­pech, tech­ni­ce pou­ží­va­né při sní­má­ní foto­gra­fic­ké­ho obra­zu, foto­gra­fic­kých mate­ri­á­lech a jejich zpra­co­vá­ní, pro­gra­mo­vém vyba­ve­ní vyu­ží­va­ném v obo­ru a způ­so­bech sprá­vy dat.

V prak­tic­kých cvi­če­ních zís­ká­va­jí doved­nos­ti ve všech žánrech foto­gra­fic­ké tvor­by, napří­klad v por­trét­ní, kra­jin­né, doku­men­tár­ní, repor­táž­ní nebo pro­duk­to­vé foto­gra­fii. v počí­ta­čo­vé gra­fi­ce se nau­čí vyu­ží­vat digi­tál­ní úpra­vy obra­zu. Seznámí se s prin­ci­py navr­ho­va­ní desig­nu tis­ko­vin, tvor­bou scé­ná­ře, se zákla­dy ani­ma­ce a video­zá­zna­mu a jejich uplat­ně­ní v reklam­ní tvor­bě

Absolvent obo­ru uži­tá foto­gra­fie a média je při­pra­ven uplat­nit se v širo­ké oblas­ti výtvar­né foto­gra­fic­ké a mul­ti­me­di­ál­ní tvor­by. Zejména ve foto­gra­fic­kých ate­li­é­rech, v DTP stu­di­ích, reklam­ních agen­tu­rách, ve výstav­nic­tví a pro­pa­ga­ci, fil­mo­vých a tele­viz­ních stu­di­ích. Své odbor­né zna­los­ti může také vyu­žít např. v redak­cích peri­o­dik (repor­tér edi­tor, art direk­tor), nakla­da­tel­stvích, ve vědec­kých a výzkum­ných ústa­vech v obo­rech vědec­ké a tech­nic­ké foto­gra­fie nebo jako samo­stat­ný foto­graf výtvar­ník. Absolventi mohou své zna­los­ti uplat­nit i v oblas­ti rekla­my a pro­pa­ga­ce. Talentovaní žáci jsou při­pra­ve­ni pro stu­di­um na vyso­kých ško­lách umě­lec­ké­ho zamě­ře­ní, pří­pad­ně pří­buz­ných obo­rů jiných vyso­kých škol.

Podmínky při­je­tí
Do prv­ní­ho roč­ní­ku čtyř­le­té­ho stu­dia se při­jí­ma­jí žáci a žáky­ně s úspěš­ně dokon­če­ným základ­ním vzdě­lá­ním, kte­ří spl­ni­li pod­mín­ky talen­to­vé zkouš­ky. Talentové zkouš­ky obsa­hu­jí zpra­vi­dla kresbu, test z vše­o­bec­né­ho kul­tur­ní­ho pře­hle­du, čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka a poho­vor. Přihlášky do těch­to umě­lec­kých obo­rů musí ško­la obdr­žet do 30. 11. pří­sluš­né­ho kalen­dář­ní­ho roku. Talentové zkouš­ky pro­běh­nou v led­nu násle­du­jí­cí­ho kalen­dář­ní­ho roku a musí se jim podro­bit všich­ni ucha­ze­či.

Zdravotní poža­dav­ky na ucha­ze­če
Do stu­dij­ní­ho obo­ru mohou být při­ja­ti chlap­ci nebo dív­ky netr­pí­cí poru­chou bar­vo­ci­tu, s dobrou funk­cí hor­ních kon­če­tin a schop­nos­tí jem­ných pohy­bů rukou. k posou­ze­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu je pří­sluš­ný regis­tru­jí­cí prak­tic­ký lékař.

 

Organizace stu­dia
Studium je orga­ni­zo­vá­no jako čtyř­le­té den­ní stu­di­um a je zakon­če­no matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká prá­ce.

Práce žáků
V jed­not­li­vých roč­ní­cích žák rea­li­zu­je na zákla­dě při­dě­le­né­ho zadá­ní tzv. klau­zur­ní prá­ce. Ty jsou odbor­ně posou­ze­ny a se žákem indi­vi­du­ál­ně pro­jed­ná­ny. Práce žáků jsou pre­zen­to­vá­ny na škol­ních i veřej­ných výsta­vách a sou­tě­žích. Jsou majet­kem ško­ly a žáko­vi jsou k dis­po­zi­ci pro potře­by kon­kur­zů a při­jí­ma­cích říze­ní na vyso­ké ško­ly.

Další infor­ma­ce
Žáci ze vzdá­le­ných míst mohou být uby­to­vá­ni v domo­vě mlá­de­že s kapa­ci­tou 190 lůžek, kte­rý je pří­mo v are­á­lu ško­ly. k dis­po­zi­ci je škol­ní jídel­na (rov­něž v are­á­lu ško­ly), kte­rá zabez­pe­ču­je celo­den­ní stra­vo­vá­ní pro žáky domo­va mlá­de­že a obě­dy pro ostat­ní žáky. Domov mlá­de­že vyu­ží­vá pro spor­tov­ní akti­vi­ty uby­to­va­ných žáků vol­né kapa­ci­ty škol­ní spor­tov­ní haly. Žáci mají k dis­po­zi­ci inter­net a pro pří­pra­vu mimo vyu­čo­vá­ní i výpo­čet­ní tech­ni­ku a učeb­ní pomůc­ky.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k obo­ru

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plá­nu