Dokumenty

Zde může­te najít povin­ně zve­řej­ňo­va­né infor­ma­ce.

VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

VYHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉHO STAVU

Vláda vyhlá­si­la na dal­ších tři­cet dnů výji­meč­ný stav. Situaci vyhod­no­cu­je­me, o dal­ším postu­pu bude­me žáky a jejich zákon­né zástup­ce infor­mo­vat. Po peda­go­gic­ké pora­dě v pon­dě­lí 16. břez­na sdě­lí­me mož­nos­ti ohled­ně e-lear­­nin­­gu a posky­to­vá­ní výu­ko­vých mate­ri­á­lů.

číst více

Další důle­ži­té doku­men­ty

Školní řád & Klasifikační řád

Organizace školního roku 2019/20

Výroční zpráva 2018/19

Vnitřní řád Domova mládeže

Výroční zprá­va o svo­bod­ném pří­stu­pu k infor­ma­cím za rok 2019