Volné pracovní místo – uklízečka

Volné pracovní místo – uklízečka

Volné pracovní místo – uklízečka

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí při­jme uklí­zeč­ku

  • celý inze­rát ke sta­že­ní zde

 

Šťastná sedmička pro prázdninový tábor umprumky

Šťastná sedmička pro prázdninový tábor umprumky

Šťastná sedmička pro prázdninový tábor umprumky

Ústí n. O. – Ani jar­ní pan­de­mie koro­na­vi­ru nedo­ká­za­la zasta­vit úsi­lí peda­go­gů orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky, kte­ří již posed­mé uspo­řá­da­li tábor pro žáky dru­hých stup­ňů základ­ních škol. Pod názvem Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi se konal v polo­vi­ně čer­ven­ce a při­lá­kal čty­ři­cet dětí ve věku od 10 do 15 let. „Některé z nich k nám jez­dí opa­ko­va­ně,“ při­zná­vá lek­tor­ka Blanka Vomáčková.

Minimální nákla­dy díky pod­po­ře Masky

Loni se pořa­da­te­lům osvěd­či­la spo­lu­prá­ce navá­za­ná s MAS Orlicko, díky níž byly nákla­dy pro účast­ní­ky zce­la mini­mál­ní. To pla­ti­lo i pro leto­šek, a tak byla kapa­ci­ta tábo­ra záhy napl­ně­na. „Děti měly na výběr z dese­ti akti­vit. Mezi nimi manu­ál­ní, tech­nic­ké a pří­ro­do­věd­né, ale také umě­lec­ké. Například zákla­dy kniž­ní vaz­by, mode­lo­vá­ní, výtvar­né, gra­fic­ké a tex­til­ní tech­ni­ky či prá­ci s digi­tál­ní foto­gra­fií. Některé akti­vi­ty jsme bohu­žel muse­li zru­šit, pro­to­že jejich lek­to­ři byli z rizi­ko­vých sku­pin. I tak ale zdár­ný prů­běh tábo­ra zajiš­ťo­va­lo při­bliž­ně dva­cít­ka lek­to­rů a jejich pomoc­ní­ků z řad stu­den­tů ško­ly,“ uved­la Blanka Vomáčková, hlav­ní koor­di­ná­tor­ka prázd­ni­no­vé­ho setká­ní.

Krajský rad­ní na návštěvě

Prázdninová akti­vi­ta ústec­ké ško­ly neušla pozor­nos­ti kraj­ské­ho rad­ní­ho pro oblast škol­ství Bohumila Bernáška, kte­rý na umprum­ku zaví­tal v pátek 17. čer­ven­ce. A posled­ní den tábo­ra si jeho atmo­sfé­ru pochva­lo­val. „Jsem vel­mi potě­šen, že děti ze základ­ních škol mají mož­nost si někte­ré střed­ní ško­ly pro­hléd­nout o prázd­ni­nách důklad­ně „zevnitř“. Snáze se potom roz­ho­du­jí, jaký obor si pro své budou­cí stře­do­škol­ské stu­di­um vybrat. Škoda jen, že podob­ný tábor nejde uspo­řá­dat pro rodi­če či pra­ro­di­če. Rádi bychom jim totiž uká­za­li, jak se výu­ka na našich ško­lách změ­ni­la a jaké mají střed­ní ško­ly tech­nic­ké vyba­ve­ní,“ sdě­lil rad­ní škol­ství Bohumil Bernášek.

Pozitivní pro­pa­ga­ce ško­ly

S prů­bě­hem sed­mé­ho let­ní­ho tábo­ra byl spo­ko­jen také ředi­tel ško­ly Zdeněk Salinger. Vzhledem ke slo­ži­té situ­a­ci, kte­rá pro­vá­ze­la dru­hou polo­vi­nu škol­ní­ho roku, odved­li dle jeho slov lek­to­ři maxi­mum mož­né­ho. „Oceňuji, že jsou naši peda­go­go­vé ochot­ni i v čase hlav­ních prázd­nin se zajiš­tě­ním tábo­ra pomo­ci. Přispívají tak pozi­tiv­ní pro­pa­ga­ci ško­ly a důle­ži­té také je, že někte­ří z účast­ní­ků se poz­dě­ji stá­va­jí naši­mi stu­den­ty,“ při­po­mněl neza­ne­dba­tel­ný roz­měr akce.

A účast­ní­ci? I mezi nimi vlád­la spo­ko­je­nost. „Celý týden se mi moc líbil a uži­la jsem si ho,“ svě­ři­la se dva­nác­ti­le­tá Lucka a o rok mlad­ší Kuba, kte­rý se věno­val tech­nic­kým akti­vi­tám, dopl­nil: „Určitě se za rok při­hlá­sím zno­vu.“

Foto: archiv SŠUP

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

1. Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období pro žáky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí:

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky

– budou pro­bí­hat od 17. srp­na 2020 do 8. září 2020
– zadá­ní prak­tic­ké matu­rit­ní zkouš­ky se usku­teč­ní dne 17. srp­na 2020 (pon­dě­lí) v 9 hod. v kabi­ne­tě č. 121 v budo­vě ško­ly na Špindlerově uli­ci
– zadá­va­jí­cí pro jed­not­li­vé obo­ry:
Grafický design – akad. mal. Jaroslav Habrman
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design – akad. mal. Jaroslav Habrman
Užitá foto­gra­fie a média – akad. mal. Jaroslav Habrman
– prá­ci žáci ode­vzda­jí nej­poz­dě­ji 8. září 2020 (úte­rý)

Písemné matu­rit­ní zkouš­ky

– budou se konat v ter­mí­nu 1. – 4. září 2020, jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma zve­řej­ní MŠMT do 15. 8. 2020
– zkouš­ky se kona­jí na spá­do­vé ško­le, pře­hled spá­do­vých škol bude zpří­stup­něn v IS CERTIS v prů­bě­hu čer­ven­ce

Ústní matu­rit­ní zkouš­ky

– 15. září 2020 (úte­rý)- 15. září 2020 (úte­rý)
– zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci

2. Termíny konání závěrečné zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období pro žáky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí:

– písem­ná zkouš­ka: 7. září 2020 (pon­dě­lí)
– prak­tic­ká zkouš­ka: 8. – 9. září 2020 (úte­rý, stře­da)
– úst­ní zkouš­ka: 15. září 2020 (úte­rý)
– všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci

 

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 1. 7. 2020 vyhla­šu­je 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich spl­ně­ní:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných ucha­ze­čů
34-42-M/01 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
3
23-45-L/01 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
3
23-52-H0l Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
3

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 6. srp­na 2020

Termín koná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky: 17. srp­na 2020

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Volné pracovní místo – uklízečka

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na email uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k uby­to­vá­ní.