Volné pracovní místo – uklízečka

Volné pracovní místo – uklízečka

Volné pracovní místo – uklízečka

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí při­jme uklí­zeč­ku

  • celý inze­rát ke sta­že­ní zde

 

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek – podzim 2020

1. Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období pro žáky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí:

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky

– budou pro­bí­hat od 17. srp­na 2020 do 8. září 2020
– zadá­ní prak­tic­ké matu­rit­ní zkouš­ky se usku­teč­ní dne 17. srp­na 2020 (pon­dě­lí) v 9 hod. v kabi­ne­tě č. 121 v budo­vě ško­ly na Špindlerově uli­ci
– zadá­va­jí­cí pro jed­not­li­vé obo­ry:
Grafický design – akad. mal. Jaroslav Habrman
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design – akad. mal. Jaroslav Habrman
Užitá foto­gra­fie a média – akad. mal. Jaroslav Habrman
– prá­ci žáci ode­vzda­jí nej­poz­dě­ji 8. září 2020 (úte­rý)

Písemné matu­rit­ní zkouš­ky

– budou se konat v ter­mí­nu 1. – 4. září 2020, jed­not­né zku­šeb­ní sché­ma zve­řej­ní MŠMT do 15. 8. 2020
– zkouš­ky se kona­jí na spá­do­vé ško­le, pře­hled spá­do­vých škol bude zpří­stup­něn v IS CERTIS v prů­bě­hu čer­ven­ce

Ústní matu­rit­ní zkouš­ky

– 15. září 2020 (úte­rý)- 15. září 2020 (úte­rý)
– zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci

2. Termíny konání závěrečné zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období pro žáky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí:

– písem­ná zkouš­ka: 7. září 2020 (pon­dě­lí)
– prak­tic­ká zkouš­ka: 8. – 9. září 2020 (úte­rý, stře­da)
– úst­ní zkouš­ka: 15. září 2020 (úte­rý)
– všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci

 

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 1. 7. 2020 vyhla­šu­je 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich spl­ně­ní:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných ucha­ze­čů
34-42-M/01 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
3
23-45-L/01 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
3
23-52-H0l Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
3

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 6. srp­na 2020

Termín koná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky: 17. srp­na 2020

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Volné pracovní místo – uklízečka

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na email uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k uby­to­vá­ní.

Volné pracovní místo – uklízečka

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 23. 6. 2020 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich spl­ně­ní:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných ucha­ze­čů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
3
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seři­zo­vač)
7
23-52-H0l Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
6

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 3. čer­ven­ce 2020

Termín vydá­ní roz­hod­nu­tí: 10. čer­ven­ce 2020

Celý pokyn ke sta­že­ní zde: