Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Pro účast na dni otevřených dveří  je nutná rezervace termínu v kanceláři školy 465 518 111 

  • pátek 16|10|2020 13—17 h.
  • sobo­ta 17|10|2020 8—13 h.

Dny ote­vře­ných dve­ří budou pro­bí­hat na obou budo­vách ško­ly zvlášť pro jed­not­li­vé obo­ry dle regis­tro­va­ných sku­pin:

 Budova Zahradní 541 

Budova Špindlerova 1167 

Sledujte webo­vé strán­ky, face­boo­ko­vý pro­fil ško­ly, pro­to­že není vylou­če­na změ­na orga­ni­za­ce dnů ote­vře­ných dve­ří v pří­pa­dě nepří­z­ni­vé epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce, pří­pad­ně jejich úpl­né zru­še­ní.

Naše ško­la se letos nebu­de účast­nit žád­ných pře­hlí­dek střed­ních škol, kte­ré se v před­cho­zích letech kona­ly vždy v pod­zim­ním obdo­bí. Jsme pře­svěd­če­ni, že Vám doká­že­me poskyt­nout dosta­tek infor­ma­cí a naše ško­la bude vhod­nou pro Vaše budou­cí stu­di­um.

Nabízíme i možnost individuální telefonických konzultací 

obor kon­takt­ní oso­ba tele­fon ter­mín
Grafický design tis­ko­vin Mgr. Bohuslav Špaček 602 351 770 čtvr­tek 9.00–11.30
Textilní a inte­ri­é­ro­vý design akad. mal. Jaroslav Habrman 776 897 903

úte­rý 9.00–12.00

stře­da 9.00–12.00

Design oděvů MgA. Kateřina Sýkorová 604 370 568 pon­dě­lí 10.00–11.30
Design pro­duk­tů a oba­lů akad. arch. Bohuslav Horák 602 113 100 stře­da 13.00–15.00
Užitá foto­gra­fie a média Mgr. et MgA. Martina Novozámská 723 972 953 stře­da 13.00–15.00
Reklama a pro­pa­ga­ce Ing. Jana Nagyová 465 518 137 čtvr­tek 12.00–14.00

Mechanik seři­zo­vač

Nástrojař

Ing. Milan Sahliger

465 518 127

777 002 115

čtvr­tek 8.00–9.30

pátek 8.00–9.30

Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí říze­ní RNDr. Hana Havlová

465 518 113

777 007 792

čtvr­tek 10.00–11.00
Obecné infor­ma­ce, při­jí­ma­cí říze­ní Ing. Jan Nagy

465 518 115

776 016 438

úte­rý 10.00–11.30

čtvr­tek 12.00–14.00

 

Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 23. 9. 2020 vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2021/2022, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich spl­ně­ní:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných ucha­ze­čů
34-42-M/01 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
10
23-45-L/01 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
15
23-52-H0l Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15
82-41-M/04 Průmyslový design
(Design pro­duk­tů a oba­lů)
15

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2020

Termín koná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky
– pro obo­ry Užitá foto­gra­fie a Grafický design tis­ko­vin –  5. a 6. led­na 2021
– pro obo­ry Textilní a inte­ri­é­ro­vý desing, Design pro­duk­tů a Design oděvů– 7. a 8. led­na 2021

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Provoz školy

Provoz školy

Provoz školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 9. 2020 8.00 hod.

Reagujeme na čet­né dota­zy našich stu­den­tů ohled­ně mož­né­ho ředi­tel­ské­ho vol­na v pátek 25. září – dosud nedo­šel žád­ný ofi­ci­ál­ní pokyn z minis­ter­stva škol­ství ani od hygi­e­ni­ků, ome­ze­ní výu­ky tudíž zatím neplá­nu­je­me.

Od pátku budou roušky povinné i během výuky

Od pátku budou roušky povinné i během výuky

Od pátku budou roušky povinné i během výuky

V sou­vis­los­ti se zhor­šu­jí­cí se epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­cí se od zítř­ka, tj. 18. září, vra­cí rouš­ky do vnitř­ních pro­stor v celém Česku i během výu­ky.
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V lis­to­pa­du a pro­sin­ci chys­tá­me pří­prav­ný kurz kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­rá je sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů.

Tento kurz není povin­ný a je urče­ný pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kurz dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke kon­zul­ta­ci.

Kresba
Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tva­rů.
Pomůcky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.

Malba
Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů bar­vou.
Pomůcky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu) si účast­ník při­ne­se, kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne ško­la.

Vzhledem k vývo­ji epi­de­mie koro­na­vi­ru, je nut­né ome­zit počet sku­pin a účast­ní­ků. Z důvo­dů zabez­pe­če­ní maxi­mál­ní bez­peč­nos­ti bude pohyb rodi­čů (dopro­vo­du účast­ní­ků) v pro­sto­rách ško­ly ome­zen, při regis­tra­ci všech osob ve vstup­ní hale je nut­né mít rouš­ku, rouš­ku dopo­ru­ču­je­me i v prů­bě­hu samot­né­ho kur­zu.

Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů:

Termíny:

Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu 9.30–13 hod. ve dvou sku­pi­nách, v kaž­dé bude max. 10 účast­ní­ků.

  • 7. 11. 2020 – 2 sku­pi­ny kres­ba
  • 14. 11. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba
  • 21. 11. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba
  • 28. 11. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba
  • 5. 12. 2020 – 1 sku­pi­na kres­ba, 1 sku­pi­na mal­ba

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 2 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a jeden kurz kres­by, nebo dva kur­zy kres­by či mal­by. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkouš­ky.

Cena kur­zu je 300 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodi­ny). Úhrada nákla­dů se pro­ve­de na mís­tě, vždy před zahá­je­ním kur­zu.

Místo koná­ní kur­zu – ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově uli­ci.

Do pří­prav­né­ho kur­zu se ucha­ze­či mohou při­hlá­sit:

  • tele­fo­nic­ky na čís­le 465 518 111
  • e-mai­lem na adre­se: jhabrman@ssup.cz (zájem­ce obdr­ží mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném ter­mí­nu)

(sta­čí uvést jmé­no účast­ní­ka, tele­fon, ter­mín a náplň kur­zu)

Přihlášení je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a nabíd­nout uvol­ně­ný ter­mín dal­ším zájem­cům.

Uskutečnění kur­zů v uve­de­ných ter­mí­nech závi­sí na aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci. Sledujte pro­to, pro­sím, naše strán­ky a soci­ál­ní sítě.

 Vedoucí kur­zu: ak. mal. Jaroslav Habrman