Poslední otevřené dveře naplnily očekávání

Poslední otevřené dveře naplnily očekávání

Ústí n. O. – Potřetí a v letoš­ním škol­ním roce napo­sle­dy se ote­vře­ly dve­ře orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“, nej­star­ší střed­ní ško­ly ve měs­tě s více jak sto­le­tí a čtvrt trva­jí­cí tra­di­cí. V sobo­tu 18. led­na byla pre­zen­tač­ní akce zamě­ře­na pře­de­vším na ty, kdo zva­žu­jí stu­di­um jed­no­ho ze tří prů­mys­lo­vých obo­rů.

číst více
Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Přednáškový cyklus opět „na scéně ve Scéně“

Po vánoč­ní pře­stáv­ce se opět roz­jel před­náš­ko­vý cyk­lus „Umění – lás­ka na celý život“. Ve spo­lu­prá­ci s občan­ským sdru­že­ním Malá scé­na pořá­da­jí „kun­sthis­to­ric­ké výle­ty“ již sed­mým rokem peda­gož­ky zdej­ší umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová.

číst více

Chcete si přečíst další články?

Prázdninový pří­měst­ský tábor

setká­ní s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi ■ pro děti 10–15 let
pondělí–pátek  ■  13.–17. čer­ven­ce 2020  ■  8–16 hod.  ■  450 Kč

nabíd­ka témat:

 • tech­nic­ké manu­ál­ní doved­nos­ti (oblast stro­jí­ren­ská);
 • zkou­má­ní pří­rod­ních jevů;
 • tvo­ře­ní z papí­ru – výro­ba pro­sto­ro­vé­ho objek­tu;
 • vytvoř si svůj zápis­ník! Základy kniž­ní vaz­by;
 • tex­til­ní řeme­sl­né tech­ni­ky;
 • pří­pra­va výro­by a výro­ba jed­no­du­ché­ho tex­til­ní­ho výrob­ku;
 • digi­tál­ní foto­gra­fie a její zpra­co­vá­ní;
 • mode­lo­vá­ní z hlí­ny;
 • výtvar­né tech­ni­ky – koláž;
 • zákla­dy mal­by;
 • gra­fic­ké tech­ni­ky;
 • potisk tex­ti­lu;
 • prá­ce s robo­tic­ký­mi a auto­ma­ti­zač­ní­mi sta­veb­ni­ce­mi.

Zájemci si mohou vybrat dvě základ­ní téma­ta z uve­de­né nabíd­ky a dvě téma­ta náhrad­ní. Dle zájmu jed­not­li­vých účast­ní­ků a pod­le pořa­dí došlých při­hlá­šek se poku­sí­me uspo­ko­jit kaž­dé­ho účast­ní­ka tak, aby absol­vo­val ale­spoň jed­no téma ze sku­pi­ny základ­ních a jed­no téma z náhrad­ních.

Leták ke sta­že­ní

— Aktuální info —