Slide STOJÍ UMĚNÍ ZA TO! Denisa Váňová — Srůst
Národní cena za stu­dent­ský design 2018 JUNIOR
clo­se

UMĚLECKÉ STUDIUM

× S TALENTOVOU ZKOUŠKOU ×

U

PRŮMYSLOVÉ STUDIUM

× TECHNICKÉ—STUDIJNÍ OBORY ×

P
Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých...

číst více
Informace o výuce a provozu školy

Informace o výuce a provozu školy

aktu­a­li­za­ce k 22. 10. 2020 Úřední hodi­ny sekre­ta­ri­á­tu ško­ly úte­rý a čtvr­tek od 8.00 do 13.00 (nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)   Výuka Veškerá výu­ka bude pro­bí­hat pou­ze distanč­ně dle zadá­ní a poky­nů vyu­ču­jí­cích. Prezenční pří­tom­nost žáků není mož­ná...

číst více
Dny otevřených dveří – zrušeny

Dny otevřených dveří – zrušeny

Vzhledem k epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci jsme říj­no­vé ter­mí­ny Dnů ote­vře­ných dve­ří zru­ši­li. Nabízíme  mož­nost indi­vi­du­ál­ní tele­fo­nic­kých kon­zul­ta­cí obor kon­takt­ní oso­ba tele­fon ter­mín Grafický design tis­ko­vin Mgr. Bohuslav Špaček 602 351 770 čtvr­tek 9.00–11.30 Textilní a...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V lis­to­pa­du a pro­sin­ci chys­tá­me pří­prav­ný kurz kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­rá je sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tento kurz není povin­ný a je urče­ný pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí...

číst více
Zahájení školního roku 2020/21

Zahájení školního roku 2020/21

Proběhne v úte­rý 1. září 2020 v 8 hod. po jed­not­li­vých tří­dách na kme­no­vých učeb­nách. Přítomnost rodi­čů, popř. jiné­ho dopro­vo­du žáků, nebu­de umož­ně­na ani ve ško­le ani na Domově mlá­de­že. Nástup k uby­to­vá­ní žáků je 31. srp­na 2020 od 16.00 do 19.00 hodin. Přítomnost...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —