Slide STOJÍ UMĚNÍ ZA TO! Denisa Váňová — Srůst
Národní cena za stu­dent­ský design 2018 JUNIOR
clo­se

UMĚLECKÉ STUDIUM

× S TALENTOVOU ZKOUŠKOU ×

U

PRŮMYSLOVÉ STUDIUM

× TECHNICKÉ—STUDIJNÍ OBORY ×

P
Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Pro účast na dni ote­vře­ných dve­ří  je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly 465 518 111  pátek 16|10|2020 13—17 h. sobo­ta 17|10|2020 8—13 h. Dny ote­vře­ných dve­ří budou pro­bí­hat na obou budo­vách ško­ly zvlášť pro jed­not­li­vé obo­ry dle regis­tro­va­ných sku­pin:  Budova...

číst více
Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní...

číst více
Provoz školy

Provoz školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 9. 2020 8.00 hod. Reagujeme na čet­né dota­zy našich stu­den­tů ohled­ně mož­né­ho ředi­tel­ské­ho vol­na v pátek 25. září - dosud nedo­šel žád­ný ofi­ci­ál­ní pokyn z minis­ter­stva škol­ství ani od hygi­e­ni­ků, ome­ze­ní výu­ky tudíž zatím...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V lis­to­pa­du a pro­sin­ci chys­tá­me pří­prav­ný kurz kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­rá je sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tento kurz není povin­ný a je urče­ný pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí...

číst více
Zahájení školního roku 2020/21

Zahájení školního roku 2020/21

Proběhne v úte­rý 1. září 2020 v 8 hod. po jed­not­li­vých tří­dách na kme­no­vých učeb­nách. Přítomnost rodi­čů, popř. jiné­ho dopro­vo­du žáků, nebu­de umož­ně­na ani ve ško­le ani na Domově mlá­de­že. Nástup k uby­to­vá­ní žáků je 31. srp­na 2020 od 16.00 do 19.00 hodin. Přítomnost...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —