Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK
SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
jar­ní zku­šeb­ní obdo­bí 2020
a
TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
škol­ní rok: 2019/2020

Změna ter­mí­nů urče­ných poky­nem ředi­te­le č. 3/2020 ze dne 29. 1. 2020

číst více
Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

Informace k průběhu výuky od 11. května 2020

Informace ke kon­zul­ta­cím žáků Konzultace žáků závě­reč­ných roč­ní­ků budou pro­bí­hat od 11. 5. 2020 po doho­dě s jed­not­li­vý­mi vyu­ču­jí­cí­mi. Účast žáků 1.–3. roč­ní­ků matu­rit­ní­ho stu­dia a 1.–2. roč­ní­ku obo­ru Nástrojař na kon­zul­ta­cích a občas­ných vzdě­lá­va­cích akti­vi­tách v...

číst více
Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky žáků tří­dy 4.FDO obo­rů 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média, 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů a 82-41-M/04 Průmyslový design, tří­dy 4. GI obo­rů 82-41-M/05 Grafický design a 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví budou pro­bí­hat od 11. květ­na 2020 do 29. květ­na 2020. Se tří­dou 4.FDO (obor oba) bude konat oprav­nou prak­tic­kou matu­rit­ní zkouš­ku i žák 4.GO 2018/19.

číst více
MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy dnes vyda­lo vyhláš­ku o hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků ve dru­hém polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základ­ní a střed­ní ško­ly postu­po­vat při kla­si­fi­ka­ci toho­to polo­le­tí, kte­ré bylo z vel­ké čás­ti posti­že­no epi­de­mií koro­na­vi­ru. Součástí vyda­né vyhláš­ky je také meto­di­ka s výkla­dem jed­not­li­vých bodů.

číst více
HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v posled­ních dnech inten­ziv­ně spo­lu­pra­co­va­lo s minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a epi­de­mi­o­lo­gy ohled­ně uvol­ňo­vá­ní mimo­řád­ných opat­ře­ní v oblas­ti škol­ství coby sou­čás­ti cel­ko­vé­ho uvol­ňo­va­cí­ho scé­ná­ře. Návrat do škol v ome­ze­ném reži­mu se bude týkat zejmé­na těch, kte­ří budou v letoš­ním roce sklá­dat stát­ní, baka­lář­skou, matu­rit­ní, závě­reč­nou zkouš­ku či abso­lu­to­ri­um. Do škol se pak budou moci na dob­ro­vol­né bázi vrá­tit také žáci prv­ních stup­ňů základ­ních škol. Pro ostat­ní, včet­ně žáků někte­rých spe­ci­ál­ních škol, zůsta­nou ško­ly do kon­ce toho­to škol­ní­ho roku v pře­váž­ném roz­sa­hu uza­vře­ny. Harmonogram reflek­tu­je sou­čas­nou epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­ci v ČR a je sou­čás­tí uvol­ňo­va­cích opat­ře­ní minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví a vlá­dy. V závis­los­ti na vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce může být aktu­a­li­zo­ván nebo dopl­něn.

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —